Extraescolars 2021/202

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
CURS 2021-2022
ESCOLA IGNASI IGLESIAS


ORGANITZACIÓ I NORMATIVA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Ateses les recomanacions del departament d’Educació, per dur a terme les activitats Extraescolars i fins nous canvis, aquesta serà l’organització de les Activitats aquest curs 2021-2022.

- Aquest curs es proposa duu a terme dues activitats al dia simultànies, les quals es realitzaran sempre al pati (a l‘aire lliure).
- Cada activitat té un màxim de participants establer (15 infants), si hi ha una inscripció massiva a una activitat, es mantindrà l’ordre d’arribada de la inscripció i es confeccionarà una llista d’espera amb la resta. Per posar en marxa una activitat s’ha d'igualar o superar el nombre de 8 participants.
- Si per raons alienes a la nostra voluntat una activitat ocasionalment no és dur a terme per pluja, malaltia o absència del monitor/a, s’avisarà al matí a les famílies per poder concretar la recollida dels infants a l’horari general. Si hi hagués alguna família amb dificultats per arribar, s’estableix acollida a l’espai del menjador, fins que aquestes puguin recollir als infants.
- L’ús de la mascareta serà una Condició Indispensable sempre que hi hagi infants de diferents grups de convivència. S’intentarà mantenir la distància de seguretat corresponent sempre que sigui possible i l’activitat ho permeti.
- En la mesura del possible es formaran grups estables/constants de participants, per facilitar la traçabilitat.
- Serà recomanable posar-se gel hidroalcohòlic en començar i en finalitzar l’activitat. El gel el facilitarà el/la monitor/a o la Coordinadora.
- Aquest curs NO es podran efectuar proves a les diferents activitats.
- El començament de les activitats de cada grup d’edat estarà determinat per l’horari de sortida de classe establert per la direcció de l’escola, però sempre acabarà a les 18 hores.
- Tots els infants inscrits a una activitat extraescolar podrà portar berenar, es dedicarà una estona abans de l’activitat a berenar. És recomanable per a tothom, per poder aconseguir uns millors resultats a les activitats.
- Els infants que no tinguin un comportament adequat i perjudiquin el normal desenvolupament de l’activitat, previ avis a la família, es donaran de baixa d’aquesta.
- Totes les activitats extraescolars, espais, ratis... s’adequaran a les mesures sanitàries vigents.

PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT.

- Les activitats Extraescolars començaran el 4 d’octubre 2021 i acabaran el 31 de maig 2022 .
- Per poder participar en les activitats Extraescolars, és imprescindible omplir el formulari d’inscripció digital i ser soci/sòcia de l’AMPA.
- La inscripció quedarà formalitzada un cop es presenti i se signi tota la documentació requerida.
- El cobrament serà a mes vençut entre el 5 i el 10 de cada mes, via domiciliació bancària.
- Referent a les possibles sessions anul·lades (pluja, presència de Covid-19 al grup, malaltia monotor/a...), es realitzarà el descompte corresponent.
- Si un rebut fos retornat, la coordinadora avisarà a la família per tal de fer efectiu el pagament en un termini breu consensuat, això, comporta despeses bancàries per devolució del rebut, que s’afegiran al deute, aquest import serà de 3 euros per rebut.
- S'ha d'avisar sempre d’una baixa de l’activitat. Mentre no sigui així, es continuarà cobrant.
- Si hi ha deutes d’altres cursos, NO es podrà matricular en el present curs, fins que aquestes estiguin saldades.
Les famílies han de llegir i acceptar la normativa d’organització i les condicions de pagament, perquè puguin participar els seus fills/es a qualsevol activitat extraescolar proposada.

PREUS:
- ACTIVITAT 1 SESSIÓ SETMANA: 20 €
- ACTIVITAT 2 SESSIONS SETMANA: 28 €
DESCOMPTES:
- DESCOMPTE DEL 10% SI FAS 2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
- DESCOMPTE DEL 15% SI FAS 3 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
- DESCOMPTE DEL 10% Al 1r GERMÀ I 15% Al 2n GERMÀ.
QUADRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022QUADRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022
(les que han sortit)

MULTI-ESPORT
DILLUNS
P3,P4,P5

KARATE
DIMARTS/DIJOUS
1r,2n,3r,4t,5è i 6è.

INICIACIÓA LA DANSA
DIMECRES
P3,P4,P5


Per qualsevol consulta:
COORDINADORA d’activitats Extraescolars.ESTRELLA AGUA SANCHEZ
MOBIL: 675720461
CORREU ELECTRONIC: estrella@donavol.cat
www.Donavol.cat 

PAGAMENT QUOTA AMPA:
Banc Sabadell
IBAN ES6300811671410001185020
Import: 20 € per família/curs
Enviar comprovant al Mail: ampaignasiglesias@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada